Klauzula informacyjna

Grupa Energa, dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osób korzystających z usług oferowanych w serwisach, w tym serwisie oferowanym na tej stronie internetowej. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), uprzejmie informujemy:

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej ADO) jest: Energa Green Development Sp. z o.o. z siedzibą  ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk,
 2. Z ADO można skontaktować się korespondencyjnie na adres ADO wskazany w pkt 1.
 3. ADO otrzymał Pani/Pana dane osobowe w związku kontaktem z ADO. Kontakt ten wynikać może w szczególności z:
  1. z zamiaru zawarcia umowy lub w związku z zawartą umową – poprzez przekazanie nam niezbędnych wskazanych w serwisie internetowym danych, celem rozpatrzenia możliwości i warunków współpracy;
  2. rozpatrywanie skarg i wniosków, zadanego pytania; są to dane osobowe przesłane pocztą elektroniczną lub znajdujące się w dokumentach załączonych do pytania, zgłoszenia, skargi albo wniosku.
 4. Przekazane dane stanowią informacje niezbędne do należytego wykonania obowiązków ADO jako strony umowy, archiwizacji dokumentacji jak również dla reprezentacji, kontaktu, potwierdzenia uprawnień, przesłania niezbędnych danych lub informacji do właściwych podmiotów lub organów. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą następnie w związku z realizacją praw i obowiązków ADO w związku z kontaktem poprzez formularz kontaktowy a następnie ewentualnie zawartą umową. Dane te są przetwarzane na podstawie prawa i w ściśle określonych celach. Przede wszystkim dane Pani/Pana jako strony umowy są wykorzystywane w celu wykonywania nałożonych na ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją zawartej umowy w następujących celach:
  1. ustalenia uprawnień do zawarcia a następnie realizacji współpracy w tym umowy,
  2. kontroli wykonania umowy i jej rozliczenia,
  3. potwierdzenia posiadanych uprawnień osób wskazanych do reprezentacji,
  4. utrzymywania kontaktów służbowych i wymiany korespondencji,
  5. związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
  6. raportowania oraz archiwizacji dokumentacji
  7. statystycznych dla ułatwienia korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisów oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego;
  8. umożliwienia wzajemnego kontaktu.
 1. Podstawy przetwarzania danych osobowych mogą być różne. Dane osobowe w korespondencji przesyłanej do ADO przetwarzane mogą być na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielenie dobrowolnej zgody, którą można w każdej chwili wycofać,
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - dane osobowe są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy, jej wykonania, utrzymania kontaktu służbowego w związku z realizacją tej Umowy;
 3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO wypełnianie obowiązków  prawnych  ciążących na ADO na podstawie przepisów prawa wynikających, z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO.
 1. Podanie danych wymaganych do prowadzenia z ADO korespondencji lub korzystania z serwisów ADO jest dobrowolne.
 2. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez ADO:
 1. imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej,
 2. jeśli jest konieczny - nr PESEL lub nr dokumentu tożsamości;
 3. _______________________________________
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
  1. podmioty Grupy ORLEN,
  2. podmioty Grupy Energa,
  3. podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
  4. podmioty dostarczające korespondencję,
  5. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie utrzymania systemów wykorzystywanych przez ADO, w tym poczty elektronicznej,
  6. podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO,
  7. podmioty wykonujące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji,
  8. organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  9. operatorzy systemów dystrybucji, inne podmioty uprawnione w toku procesów.

ADO może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 lub do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 3. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane wyznaczany będzie także w oparciu o następujące kryteria:
 1. czas niezbędny do utrzymywania z Panią/Panem kontaktów służbowych związanych z realizacją Umowy,
 2. termin obowiązywania Umowy,
 3. okres archiwizacji dokumentacji dotyczącej realizacji Umowy,
 4. czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 1. Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. usunięcia danych osobowych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO,
  5. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Z powyższych uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie z ADO lub IOD (pkt 1 lub pkt 2).

  1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Energa Green
Development Sp. z o.o.
ul. Arkońska 6
80-387 Gdańsk
egd@energa.pl
www.energagreendevelopment.pl
tel: +48 58 768 1450

Numer KRS: 0000882944
REGON: 388133594
NIP: 5842801482

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem